top of page

האגף לממשל וחברה

whatsapp-image-2019-02-18-at-140615-1_47

אגף ממשל וחברה במשרד ראש הממשלה מהווה כלי לביצוע עבודות מטה לאומיות בתחום החברתי ולהובלת רפורמות ממשלתיות.

בתחום הממשל פועל האגף לשינוי וייעול תהליכי עבודת הממשלה כגון: הובלה של תפיסת התכנון, היישום וההערכה הממשלתית, מעקב אחר ביצוע החלטות ממשלה והובלת המהלך הממשלתי להפחתת הנטל הרגולטורי.

 

בתחום החברה עוסק האגף בקידום נושאים חברתיים המגיעים לשולחנו של ראש הממשלה ומוביל עבודות מטה בשורה של נושאים לאומיים כמו גם עוסק בגיבוש והפעלת מדיניות לחיזוק שיתופי פעולה בין-מגזריים ולשיתוף הציבור בעבודת הממשלה. בין המהלכים המרכזיים: גיבוש התכנית הממשלתית לקידום השילוב של יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית, פיתוח תפיסה וכלים לשיתוף  הציבור בעבודת הממשלה ושיפור אופן אספקת שירותים חברתיים במיקור חוץ.

bottom of page