top of page

מטרות המפגש

הכרות בין המשתתפים, המכרזים, התכנית, היועצים וכן יצירת בסיס ידע בנושא הרכש החברתי

סיכום מפגש ראשון
סיכום מפגש ראשון
תקציר מצגת המפגש
תקציר מצגת המפגש

מפגש 1 (התקיים): מפגש פתיחה

15 ביוני 2020

bottom of page