top of page

מטרות המפגש


בחינת השירות מהפריזמה של מצב מצוי לעבר מצב רצוי, למידה על הרכש החברתי מניסיון של קולגות ובניית גאנט הרכש החברתי של כל משרד

לוחות MIRO- נבחרת משרד הבריאות
לוחות MIRO- נבחרת משרד הבריאות
לוחות MIRO- נבחרת זרוע עבודה
לוחות MIRO- נבחרת זרוע עבודה
לוחות MIRO- נבחרת זרוע הרוחחה
לוחות MIRO- נבחרת זרוע הרוחחה
סיכום מפגש 3
סיכום מפגש 3

מפגש 3 (התקיים): מצב מצוי – מצב רצוי

3 באוגוסט 2020

bottom of page