top of page

מטרות המפגש


בניית מסע הרכש של כל בעלי התפקידים בנבחרת החממה, וגיבוש המלצות לניהול תהליך הרכש לאור הידע והניסיון המתגבשים.

סיכום מפגש 5 -19.10.20
סיכום מפגש 5 -19.10.20
החממה - ייעוץ משפטי - יועץ משפטי
החממה - ייעוץ משפטי - יועץ משפטי
החממה - תקציבים - תקציבים
החממה - תקציבים - תקציבים
החממה - היחידה המקצועית - היחידה המקצועית
החממה - היחידה המקצועית - היחידה המקצועית
החממה - רכש חברתי - רכש חברתי
החממה - רכש חברתי - רכש חברתי
החממה - אגף החשבות - אגף החשבות
החממה - אגף החשבות - אגף החשבות
החממה - רכש - רכש
החממה - רכש - רכש

מפגש 5 (התקיים): מסע הרכש החברתי

19 באוקטובר 2020

bottom of page