top of page

מטרות המפגש

העלאת רעיונות למתן  מענה לצרכים המשתקפים ויצירת קונספטים

פרסונות ותובנות שהוצגו ע"י וויטבורד
פרסונות ותובנות שהוצגו ע"י וויטבורד
מצגת לרעיונאות- זרוע עבודה
מצגת לרעיונאות- זרוע עבודה
סיכום מפגש 6 -9.11.20
סיכום מפגש 6 -9.11.20
מצגת רעיונאות - משרד הרווחה
מצגת רעיונאות - משרד הרווחה
מצגת רעיונאות - משרד הבריאות
מצגת רעיונאות - משרד הבריאות

מפגש 6 (התקיים): רעיונאות סביב ממצאי מסע לקוח

9 בנובמבר 2020

bottom of page