top of page

מטרות המפגש

1. למידה והתייעצות עם מומחים סביב סוגיות הנוגעות למכרז

2. התנעת גיבוש תכנית עבודה לקידום הסוגיות המהותיות המתעוררות סביב המודל


הקלטה של 2 סשנים עם המומחים
הקלטה של 2 סשנים עם המומחים
מצגת מפגש 8- 4.1.21
מצגת מפגש 8- 4.1.21
סיכום מפגש 4.1.21-8
סיכום מפגש 4.1.21-8

מפגש 8 (התקיים): undefined

4 בינואר 2021

bottom of page