top of page

רכש חברתי

whatsapp-image-2019-05-15-at-142911_3291
Picture1.png

מאז שנת 2014 ממשלת ישראל פועלת לשפר את השירותים החברתיים שהאזרחים מקבלים במיקור חוץ (רכש חברתי), מתוך תפיסה של מקבל השירות במרכז ושל שותפות עם מפעילי השירותים. 


בספטמבר 2016 הממשלה אימצה את המלצות הצוות הממשלתי לטיוב אופן אספקת שירותים חברתיים והחלה ביישום המלצותיו.

 

המלצות הצוות העמידו עקרונות לשיפור אופן הכנת המכרזים ובכלל זה הגדרת אמות מידה, הגברת תחרות, שימור ידע, חיזוק הבקרה והפיקוח ועוד. כמו כן, ההמלצות הבנו תשתית לחיזוק יכולות משרדי הממשלה ובכלל זה יצירת מדריך למיקור חוץ, הכשרות, פרסום תכניות עבודה תלת שנתיות לייעול מיקור החוץ במשרדים החברתיים, איוש תפקידי מובילי רכש חברתי ועוד.

bottom of page